Services

سیستم مدیریت مشتریان ، بازریابی و فروش

اطلاعات مشتریان، ارزشمند ترین اطلاعات یک سازمان هستند. جمع آوری و پردازش این اطلاعات یکی از مهمترین فعالیت های یک سازمان است. تعیین مراحل فروش و جمع آوری اطلاعات این مراحل برای بررسی آن ها توسط مدیران سبب می شود تا ارتباط با مشتریان به طور مستمر و از کیفیت بالایی برخوردار گردد. ماموریت سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز واحد های فروش و تسهیل فرآیند های برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد آن هاست. سیستم مدیریت مشتریان  "رایا افزار سایه"، ابزار های لازم برای جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات را فراهم می آورد.