Services

مدیریت کارها

برای انجام امور در سازمان ها، به کار تیمی احتیاج است. معمولا برای انجام یک وظیفه ، افراد مختلف کار های مختلفی انجام می دهند. زمان بندی و مدیریت این وظایف می تواند بهروه وری سازمان را افزایش دهد. ابزار های برنامه ریزی "رایا افزار سایه" می تواند برای ایجاد و محول کردن وظایف، نقش کلیدی ایفا نماید. همچنین یکپارچگی وظایف ایجاد شده با سایر قسمت های نرم افزار، تجربه جدیدی از مدیریت کار ها را به ارمغان خواهد آورد.