Services

ویزیت علمی

قسمت عمده ای از ارتباطات مشتریان به صورت حضوری انجام می پذیرد. ارتباط موثر، رمز موفقیت یک فروش خوب است. معمولا روش هایی برای ارزیابی نحوه ی انجام ویزیت وجود دارد. روش های ارتباط باید متناسب با تخصص ، شرایط فرهنگی و موقعیت مخاطبین باشد. سیستم مدیریت ویزیت علمی "رایا افزار سایه" می تواند تمام اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی کمی و کیفی یک ویزیت را فراهم آورد. اطلاعات مورد نیاز می تواند از طریق تبلت و گوشی همراه مراجع جمع آوری شود و در اختیار مدیران قرار گیرد. تعیین شاخص های عملکرد متناسب برای یک ویزیت مناسب، کلید بهبود روابط با مشتریان است.